Zgodovina šole

Čeprav je v 2. svetovni vojni ves šolski arhiv pogorel, sem dobila v cerkvenih zapisih in zapisih v šolskem muzeju podatek, da so na Malem Lipoglavu začeli poučevati že leta 1865 v župnijski hišterni (večji sobi v pritličju), pozneje pa v mežnariji. Prvi učitelj je bil duhovnik Maksimilijan Rumpler. Poučevali so ob nedeljah, in sicer poleg verouka tudi pisanje, čitanje in tudi računstvo. V tem obdobju je bilo okoli 90 otrok, ker so, razen otrok z današnjega območja, obiskovali pouk v zasilni šoli še otroci s Pleš in Zgornje Slivnice. Mežnarija je bila premajhna in jo je moral duhovnik Franc Marešič leta 1894 za nekaj metrov povečati.

Z dopisom kranjskega deželnega sveta Ljubljana z dne 4. aprila 1910 je bila na Lipoglavu ustanovljena Mešana osnovna enorazredna šola za vasi: Mali in Veliki Lipoglav, Brezje, Pance, Sela in Pleše. Prva imenovana učiteljica ob ustanovitvi je bila Roza Pichler. Pouk se je pričel 14. septembra 1910 v mežnariji, kjer je trajal vse do leta 1938. Učili so v slovenskem jeziku. V tem času je bilo približno 70 otrok. Vaščani in krajevni svet so želeli zgraditi šolsko poslopje.

Prvi komisijski ogled parcele za šolo je bil že leta 1912, vendar parcela ni ustrezala, ker je bila premajhna. Prišla je 1. svetovna vojna in misel na šolo je zamrla do konca vojne. Leta 1926 je prišlo do drugega lokacijskega ogleda prostora za gradnjo šole. Tokrat je lokacija ustrezala. Lastnik, ki parcele ni hotel prodati, se je pritožil in uspel. Šele po četrtem ogledu nove parcele, kjer šola stoji tudi sedaj, je bila lokacija leta 1930 potrjena. Šolo so začeli graditi leta 1937. V šolskem letu 1938/39 pa se je začel pouk v novi šolski stavbi. Leta 1941 je bila šola razširjena v dvorazrednico. Leta 1942 je bila šola požgana, uničen ves arhiv in oprema, učitelj pa odpeljan v internacijo.

 

Šola je bila obnovljena leta 1946 in je postala dvooddelčna z dvema učiteljema. V osmih razredih je bilo 70 učencev. Občinska skupščina Ljubljana Moste-Polje je z odločbo, izdano 30. junija 1969, ukinila pouk za višje razrede in jih prešolala na šolo Edvarda Kardelja Ljubljana Polje. Lipoglavska šola je postala podružnična, dvooddelčna z enim učiteljem.

Od leta 1980 pa je šola dvooddelčna z dvema učiteljema in je spadala pod centralno šolo Toneta Trtnika Tomaža Sostro. Od ustanovitve leta 1910 pa do danes, je poučevalo kar precej učiteljev, kar je razvidno iz spodnje tabele.

1. Roza Pichler 1910 – 1918
2. Minka Celar 1918 – 1919
3. Angela Šturm 1920 – 1921
4. Marija Iglič 1921 – 1925
5. Gusti Lobe – Bernik 1925 – 1939
6. Alojz Trček 1939 – 1942
7. Avgust Binder 1940 – 1941
8. Ana Vrbinc 1943 – 1946
9. Tončka Čuden 1945 – 1948
10. Štefka Štrk 1946 – 1947
11. Vida Učakar 1948 – 1949
12. Albina Ljubič 1949 – 1950
13. Franc Mole 1950 – 1953
14. Ana Vrbinc 1953 – 1955
15. Vera Vidic 1953 – 1963
16. Matilda Bergant 1954 -1960
17. Ljuba Kerin Novak 1960 – 1963
18. Pavel Šramel 1963 – 1971
19. Ivanka Šramel 1963 – 1969
20. Avgust Trplan 1971 – 1988
21. Marija Trplan 1981 – 1990
22. Marinka Žitnik 1988 – 2023
23. Sandra Žužul Jovanovič 1994 –
24. Tatjana Količ 1. 9. 2000 – 14. 9. 2001
25. Maruša Babnik 1. 9.  2001 – 6. 1. 2003
26. Meta Kovačič 6. 1. 2003 – 31. 8. 2023
27. Nina Lavrič 23. 11. 2004 – 14. 4. 2006
28. Petra Habič 1. 9. 2005 – 31. 8. 2006
29. Maša Stanič 1. 9. 2023 - 10. 11. 2023
30. Sara Žagar 1. 9. 2023 -
31 Petra Grünfeld Arnšek 17. 11. 2023 -

 

Motnje pri poučevanju so bile med obema vojnama. Ko je bila v 2. svetovni vojni šola požgana, so poučevali v zasebnih hišah, ob lepem vremenu pa tudi v neobnovljeni šoli. Po obnovi šole so se pogoji dela izboljševali.


Vse do leta 2005 se je šolsko poslopje zadovoljivo za inšpekcijske službe vzdrževalo in obnavljalo tako, da se je v šoli lahko odvijal pouk. Vedno večje so bile želje in potrebe po izgradnji igrišča, ki se je sodobno uredilo leta 1994.


Takrat se je še bolj pokazalo, da šolsko poslopje že do dobra razjeda zob časa in da bodo vsa vzdrževalna dela in manjši gradbeni posegi premalo za uspešno in kvalitetno izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v šoli. Pričelo se je govoriti o temeljiti obnovi šole na Lipoglavu. Leta so tekla, pritiski vodje so vedno pogosteje bili naslovljeni na vodstvo šole v Sostru. Približevalo se je leto, ko je bilo tudi na Lipoglavu potrebno začeti z uvajanjem devetletne OŠ. Prostorske potrebe niso več zagotavljale nemotenega dela in izvajanja vzgojno izobraževalnega programa. Žal je ravnateljica Mojca Pajnič Kirn takoj ob prihodu na OŠ Sostro ugotovila, da se s temi težavami ne borijo samo na Lipoglavu , ampak tudi po ostalih PŠ, kakor tudi v Sostru - na centralni šoli. V svojih planih si je izdelala prioritetni vrstni red in temu sledila. Pričelo se je s temeljitimi obnovami ostalih PŠ in dozidavo prizidka na centralni šoli ter temeljite obnove novejše in najstarejše stavbe. Med tem časom pa je strokovnjake prepričala, da je na Lipoglavu obnova premalo ter da je poslopje dotrajano in da je potrebno graditi novo šolo. V letu 2002 se je pričela pripravljati dokumentacija in vse potrebno za gradnjo. Zadnja leta pred gradnjo nove šole so bila še posebej mučna za učence in učiteljice, še posebno pa za vodjo šole Marinko Žitnik, ki se je z vsem navdušenjem in veseljem aprila 2005 začela dogovarjati s predsednikom PGD Lipoglav Alojzom Levičnikom o gostovanju šole v prostorih gasilskega doma. V močni želji krajanov, da se bo začela graditi nova šola, so nas z veseljem sprejeli septembra 2005 v njihove prostore.

Začelo se je 28. oktobra 2005, ko so stroji prvič posegli v staro poslopje PŠ Lipoglav.


Veselje, sreča, žalost….vse nas je spremljalo v močni želji po novi šoli.

Drugič v lipoglavski zgodovini se je zgradila nova šola. Oktobra 2006 se bomo ponovno selili v šolo, ki nam bo nudila vse najsodobnejše prostore in opremo za nemoteno vzgojno izobraževalno delo.


Prvič v zgodovini pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše, kajti pod isto streho bo deloval tudi vrtec za najmlajše, ki bodo uživali v dveh sodobno opremljenih igralnicah z vsemi pripadajočimi prostori in opremo.

Prepričani smo, da se bosta šola in vrtec v celoti vključevala v kraj in zadovoljevala potrebe po izobraževanju vseh generacij z željo, da bi tudi v prihodnje iz te šole prihajali umni in napredka željni učenci.

Mali Lipoglav, september 2006

Marinka Žitnik


Prejšnja stran: SIO 2020
Naslednja stran: Gradnja nove šole